BELGELENDİRME

BELGELENDİRME SÜRECİ

Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin (teorik, performans ve/veya mülakat) tamamından, seçmeli birimlerin (Ulusal Yeterliliklerde belirtilen alternatiflere uygun olacak şekilde) bir kısmı veya tamamından başarılı olması gerekmektedir. Başarılı olma koşulları ilgili ulusal yeterliliklerde yer almaktadır. Sınav sonuçları web sayfamızdan veya yazılı olarak adaylara duyurulur.  Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, MYK Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden basıldıktan sonra, adaylara kargo, posta veya elden iletilir. “Belge Kullanım Sözleşmesi” belge tesliminden önce aday tarafından imzalanır. Teorik veya performans sınavlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olunması durumunda aday, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamayacaktır.  Adayın talebi halinde, başarılı olunan her  yeterlilik birimi için başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” düzenlenecektir.

Belgelendirme süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

diploma

NOT: Adayların sahip olduğu “Birim Başarı Belgeleri”nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, adayın talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE YA İPTAL EDİLMESİ

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır. Belgenin askıya alınması kararı en geç 10 gün içerisinde MYK ya bildirilir. Bu durum BAB ve MYK web sitesinden MYK Belge Sorgulama bölümünden adayların bilgisine açılır.

  • Belgelendirilmiş kişinin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması durumunda kişinin belgesi askıya alınır. Kişinin isteğine göre askı süreci belirlenir.
  • Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme şartlarını geçici bir şekilde yerine getirememesi durumunda durum ortadan kalkıncaya kadar belgesi askıya alınır.
  • Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasına engel bir olması durumunda kişinin belgesi askıya alınır. Kişinin engel durumu kalkana kadar 2 (iki) ay askıya alınır.
  • Belgelendirilmiş kişinin hakkında belirtilen şikâyetler neticesinde, incelemeye konu olan kişi karar verinceye kadar kişinin belgesi askıya alınır.
  • Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle 2 (iki) ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir. Belgenin iptal edilmesi kararı karar vericiler tarafından alınır ve belgesi askıya alınmış kişilerin bilgileri BM veya KYT tarafından en geç 10 gün içerisinde MYK’ ya bildirilir. Bu durum BAB ve MYK web sitesinden MYK Belge Sorgulama bölümünden adayların bilgisine açılır.

  • Gözetim sürecinin bitmesi ve askıya alma süresinin geçmesi durumunda,
  • Belge Kullanım Sözleşmesinde yer alan maddeleri yerine getirmemesi durumunda,
  • Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini sürekli etkileyebilecek bir durum olmasında,
  • Belgelendirilmiş kişinin hakkında belirtilen şikâyetler neticesinde, kişinin aleyhinde bir karar alınması durumunda, (etik olmayan davranışlar, mesleki ahlak kurallarına riayet etmeme, vb.)

YENİDEN BELGELENDİRME

Belge sahibi adayın talep etmesi üzerine, belge geçerlilik süresi dolmadan önce adayın belge yenileme işlemi gerçekleştirilir. Belge yenileme faaliyetleri, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen şekilde yapılmaktadır.